Kakšen je postopek detektivskega dela?

17.11.2015 - avtor: detektiv Žiga Primc

Osnova in tudi nujen pogoj za opravljanje detektivskega dela je pooblastilo, s katerim naročnik pooblašča detektiva, da ta pridobi določene podatke in informacije. V pooblastilu je zapisano kdo je pooblastitelj katere informacije lahko detektiv pridobiva, od koga jih lahko pridobiva, katera upravičenja lahko za to uporabi ter s kakšnim namenom jih pridobiva. Detektivsko pooblastilo Predvsem v delu kjer definiramo namen zbiranja informacij je pomembno, da imate kot naročnik upravičen (pravni) interes za pridobitev teh informacij. Tu gre predvsem za varovanje posameznikove zasebnosti, v katero brez dobrega razloga ne smemo posegati. Tudi v primeru, ko se odločimo za poseg v posameznikovo zasebnost in za to tudi imamo upravičen interes, je to potrebno storiti v najmanjšem možnem obsegu v katerem je mogoče pridobiti potrebne informacije.

Pogodba med naročnikom in detektivom zakonsko ni obvezna, kar pomeni, da za najem detektivskih storitev ni potrebna, jo pa vsekakor priporočamo. S pogodbo se lahko izognemo marsikateri nevšečnosti in nepotrebnim sporom, saj se v pogodbi jasno definira obligacije obeh strank. Pred začetkom dela detektivi pogosto naletimo na vprašanje: "Koliko nas bo to stalo?" Točnega odgovora nikoli ne moremo dati, možna je le približna ocena. Pri našem delu je ogromno dejavnikov, ki lahko odločajo o končni ceni storitve, zato našim strankam priporočamo, da z detektivom določijo stroškovno mejo (v primeru, da je proračun za določeno poizvedbo omejen). Če se to mejo doseže preden se ugotovi vsa potrebna dejstva, ki jih naročnik želi, je potrebna odobritev naročnika, da se poizvedovanje nadaljuje.

Detektiv pri opravljanju svojega dela redno zapisuje svoje ugotovitve, ki jih tudi časovno opredeli. Tako naši naročniki dobijo natančne informacije o tem kdaj, kje in kaj se je dogajalo oziroma kakšne so ugotovitve. Poročilo je opremljeno s slikovnim gradivom, če je to potrebno in je bilo gradivo možno pridobiti. Na osnovi zaznamkov detektiv oblikuje končno poročilo.

Končno poročilo mora vsebovati določene formalne elemente in sicer:

 • logotip in naziv firme detektiva ter vse registracijske podatke detektiva, vključno s kontaktnimi podatki,
 • Detektivsko poročilo
 • zaporedna številka poročila z letnico izdelave poročila,
 • obvezno oznako "poslovna skrivnost", ki mora biti vsebovana na vsaki strani večstranskega poročila,
 • oštevilčenje strani pri večstranskem poročilu,
 • podatke o naslovniku ali prejemniku poročila,
 • naslov poročila,
 • številka povezave poročila (na katero pooblastilo se nanaša),
 • kratek uvod v katerem opredelimo zakonsko osnovo za naše delo, navedbo številke in datuma sklenitve pogodbe z naročnikom, objekt preiskave,
 • navedba uporabljenih upravičenj,
 • podroben opis posameznih ugotovitev, ki imajo podlago v prilogah,
 • povzetek ugotovitev, morebiten predlog ali napotek naročniku,
 • podatek o piscu poročila, datum in kraj nastanka poročila,
 • število in popis prilog,
 • podpis detektiva.

Detektiv vse zbrane dokaze skupaj s končnim poročilom preda naročniku. Za opravljeno storitev detektiv naročniku predloži stroškovnik, kjer so jasno opredeljene porabljene ure in ostali morebitni stroški, ki so nastali tekom dela, kar mora podpreti z ustreznimi dokazili (npr. računom) in izda račun. S tem je detektivovo delo končano. Vse informacije, ki jih je detektiv tekom dela pridobil veljajo za poslovno skrivnost, kar pomeni, da jih ne sme in jih ni dolžan razkriti nikomur, razen v primeru, če detektiv ugotovi, da je bilo storjeno kaznivo dejanje. V tem primeru je detektiv dolžan ugotovitve posredovati policiji.

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo po elektronski pošti ali telefonu. Kontaktne podatke najdete v zavihku kontakt.

Varnostna priporočila in novice